Wróć 

Wróć 

Centra oceny

Wróć 

Wróć 

Wróć 

Nasi eksperci są wykwalifikowani do tego, by przeprowadzić za Ciebie selekcje nowych kandydatów w oparciu o jedną z najskuteczniejszych metod oceny pracownika – metodę Assessment Center, czyli centrum oceny. Jest to narzędzie, które niesie za sobą bagaż wielu korzyści. Dzięki Assessment Center nie tylko mamy możliwość wspierać decyzje rekrutacyjne, ale także zoptymalizować koszty, które poniesie Twoja firma, poprzez lepsze dostosowanie kandydatów do danego stanowiska, co wpływa również na obniżenie poziomu rotacji w firmie.

Jak przeprowadzamy ocenę?

 • Analizujemy zachowania kandydata w różnych sytuacjach zawodowych;
 • Przeprowadzamy ćwiczenia testy oraz symulacje typowe na danym stanowisku pracy;
 • Wyciągamy trafne wnioski dotyczące potencjału zawodowego Twoich kandydatów;
 • Sporządzamy ranking kandydatów z ich pełnymi wynikami.

Przeprowadzona ocena jest rzetelna, obiektywna, a także wielowymiarowa, ponieważ korzystając z różnych narzędzi jesteśmy w stanie ocenić kandydata z każdej strony.

Słowem podsumowania: jeśli chcesz, by w Twojej firmie pracowali najlepiej dobrani kandydaci – napisz do nas!

Opisy stanowisk pracy stanowią podstawowe narzędzie w zakresie zarządzania pracownikami. Dzięki odpowiedniemu sporządzeniu takiego opisu możliwe jest zoptymalizowane procesów pracy oraz skoncentrowanie wysiłków na realizacji celów firmy.

Prace nad tworzeniem opisów stanowisk pracy składają się z następujących etapów:

 

 • Opracowanie szablonów opisów stanowisk pracy dostosowanych do specyfiki i potrzeb organizacji
 • Przygotowanie opisów stanowisk pracy dla wszystkich stanowisk i funkcji istniejących w organizacji
 • Przygotowanie wypracowanych opisów stanowisk pracy dla każdego pracownika

 

Pamiętaj! Opis stanowiska pracy nie jest wyłącznie dokumentem zawierającym „suche fakty”. Sporządzenie takiego spisu niesie za sobą szereg istotnych zalet:

 • Rozdzielenie obowiązków pomiędzy wszystkich pracowników,
 • Konkretnie sprecyzowane wymagania wobec potencjalnych pracowników,
 • Sprecyzowane obowiązki pracowników i sposób ich wykonywania.

Jest to jedno ze stosowanych przez nas narzędzi, którym posługujemy się, aby oceniać kompetencje oraz potencjał zawodowy Twoich pracowników. W Twoim imieniu poddajemy uczestników Development Center serii ćwiczeń i symulacji, które odzwierciedlą obszar czy stanowisko, na którym dana osoba powinna się znaleźć oraz pozwalają zaplanować jej rozwój. Development Center jest idealnym narzędziem, które możesz wykorzystać do opracowania profilu kompetencji Twoich kluczowym pracowników, aby móc dobrać dla nich właściwy kierunek zawodowy.

Co zyskujesz współpracując z NAMI?

 • Opracujemy indywidualny plan rozwoju pracownika, który będzie uczestniczył w szkoleniu;
 • Zaprojektujemy niezbędne działania, których celem będzie podniesienie kompetencji na danym stanowisku;
 • Określimy mocne i słabe strony pracownika;
 • Pomożemy zoptymalizować koszty Twojej firmy, a także odnaleźć idealnie dopasowany motywator pozapłacowy dla Twoich pracowników.

 

Nawiązując z nami współpracę zyskujesz pracowników dostosowanych w 100% do wybranego stanowiska. Nie czekaj – napisz do nas już dziś!

Development Center

Assessment Center

Cetra oceny

Wdrożenie systemu ocen okresowych pozwala firmie diagnozować na bieżąco:

 • możliwości rozwojowe organizacji,
 • potencjał pracowników,
 • obszary wymagające wzmocnienia lub rozwoju,
 • niezbędne działania, które poprawią efektywność lub wydajności pracowników,
 • możliwość weryfikacji przez pracowników postrzegania własnej funkcji i roli w organizacji w odniesieniu do oczekiwań przełożonego, a także
 • gwarantuje systematyczne przekazywanie informacji zwrotnej, która jest podstawą do działań rozwijających kompetencji pracowniczych.

 

Dużym atutem systemu ocen pracowniczych jest ustandaryzowanie cyklicznych rozmów z pracownikiem dotyczących jakości i efektywności współpracy. To również doskonały moment do podzielnia się własnymi spostrzeżeniami, opiniami oraz omówienia pomysłów czy perspektyw dalszego rozwoju.

 

System ocen pracowniczych

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie przez cele

Kompetencje to wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, dzięki którym pracownicy realizują zadania sprawniej i skuteczniej, odpowiadając oczekiwaniom jakościowym. Dostosowanie profili kompetencyjnych do poszczególnych stanowisk i realizowanych zadań jest kluczowym wyzwaniem w zakresie organizacji. Prawidłowo zaprojektowany i wdrożony system zarządzania kompetencjami stwarza szansę zintegrowania poszczególnych dziedzin zarządzania zasobami ludzkimi i wdrożenia kompleksowych rozwiązań.


Zarządzanie kompetencjami składa się z następujących etapów:

 1. Budowanie profili kompetencyjnych na poszczególnych stanowiskach.
 2. Analiza bieżącego poziomu kompetencji w odniesieniu do poziomu oczekiwanego.
 3. Identyfikacja kompetencji unikatowych, z których część może przyczynić się do zwiększenia poziomu unikalności/specyfiki organizacji.
 4. Opracowywanie indywidualnych planów rozwoju zawodowego pracowników opartych na posiadanych kompetencjach.
 5. Przygotowanie profili kompetencyjnych wykorzystywanych w procesach rekrutacyjnych, opisach stanowisk, planach szkoleniowych itp.

 

Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami to planowanie rozwoju, awansów i promocji pracowników, którzy wyróżniają się szczególnymi kompetencjami i umiejętnościami, a organizacja widzi w nich kandydatów na przyszłych menedżerów i kluczowych pracowników. Dobrze przygotowany plan zarządzania talentami zapewnia pozyskanie dla organizacji osób uzdolnionych (zarówno z jej struktur, jak i spoza organizacji) oraz przygotowanie ich do nowych ról. Dzięki temu zagwarantowana zostaje płynność funkcjonowania oraz stały rozwój.
Zarządzanie talentami składa się z następujących etapów:

 1. przygotowanie i realizacja planu identyfikacji talentów w firmie,
 2. stworzenie procesu zarządzania talentami i dokumentacji regulującej ten proces,
 3. opracowanie planów rozwoju, promocji itp. z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych potrzeb firmy.

 

Idea zarządzania przez cele (MBO) polega na precyzyjnym stawianiu ambitnych celów strategicznych i ich delegowaniu (kaskadowaniu) przez zarząd podległej kadrze menedżerskiej, a następnie wszystkim pracownikom. O skuteczności systemu decyduje sposób zdefiniowania celów, ich dobór oraz zasady komunikowania.

DLACZEGO ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE?

 • Kaskada celów – od celów strategicznych firmy do celów realizowanych przez pracownika liniowego.
 • Postawienie celów wymusza planowanie, a ono dziesięciokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.
 • cel = zadanie = przedsięwzięcie = projekt

 

Wsparcie ze strony konsultanta:

 • opracowanie i wsparcie przy wdrożeniu pełnego zakresu systemu zarządzania przez cele,
 • określenie celów strategicznych i rozwojowych organizacji,
 • kaskadowy przydział celów indywidualnych dla poszczególnych obszarów odpowiedzialności managerów oraz pracowników jednostkowych w oparciu o posiadane kompetencje i przydzielone obowiązki,
 • opracowanie systemu rozliczania przydzielonych celów,
 • przygotowanie i pomoc we wdrożeniu wszelkiej dokumentacji towarzyszącej procesowi zarządzania przez cele,
 • zaplanowanie systemów premiowych/bonusowych w oparciu o poziom realizacji celów,
 • przygotowanie komunikacji wewnętrznej związanej z procesem wdrożenia i rozliczania celów w organizacji.

Systemy motywacyjne

(finansowe i niefinansowe)

Opis stanowisk pracy

Systemy motywacyjne (finansowe i niefinansowe)

Zarządzanie przez cele

Systemy ocen pracowniczych

Zarządzanie kompetencjami 

Opis stanowisk pracy

Zakres doradztwa

Doradztwo 

 

Zapewnienie właściwego poziomu motywacji pracowników to kluczowy element wpływający na osiągnięcie sukcesów przez organizację. Bardzo ważna jest świadomość tego, co jest dla pracowników motywatorem. Na podstawie tej wiedzy można budować odpowiednio dostosowane, a tym samym efektywne narzędzia wspomagające motywację, co w efekcie przekłada się na większe zaangażowanie i sukces firmy. Rozpoznanie wszystkich czynników motywujących do pracy możliwe jest dzięki poznaniu opinii pracowników.

 

Wśród systemów motywacyjnych rozróżniamy dwie grupy:

Systemy finansowe - systemy premiowe lub prowizyjne, które uzależnione są od efektów pracy, realizacji celów, posiadanych kompetencji oraz stopnia zaangażowania.


Systemy tzw. niefinansowe - systemy kafeteryjne, zawierające różne programy lub świadczenia na rzecz pracowników. Z opracowanego pakietu pracownicy wybierają te, które są najbardziej dostosowane do ich potrzeb. Najczęściej spotykane systemy obejmują: prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do zajęć sportowych, elastyczne formy pracy, itd.

 

 

Wróć 

Znajdź nas na: